Liepājas ostas pārvalde

Liepājas osta darbojas, pamatojoties uz Latvijas likumdošanas aktiem, Latvijas Republikas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta izdotajiem aktiem, Liepājas SEZ pārvaldes nolikumu un Liepājas ostas noteikumiem.

 

Liepājas ostas pārvaldīšanu nodrošina Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvalde, kura līdz ar Liepājas SEZ izveidošanu 1997. gadā ir pārņēmusi Liepājas ostas pārvaldes funkcijas un saistības. Liepājas SEZ pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota pārvaldes institūcija, kas Liepājas SEZ teritorijā veic ar Liepājas SEZ likumu un Likumu par ostām noteiktās funkcijas

 

Liepājas SEZ pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir SEZ valde, kam ir pakļauts Liepājas SEZ pārvaldes izpilda parāts. Liepājas SEZ valde sastāv no deviņiem valdes locekļiem:

 

 • Trīs valsts interešu pārstāvji, deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas:
 1. Andris Liepiņš - Ekonomikas ministrija, Valsts sekretāra vietnieks, valdes loceklis;
 2. Jolanta Plūme - Finanšu ministrija, Valsts sekretāra vietniece, valdes locekle;
 3. Džineta Innusa - Satiksmes ministrija, Valsts sekretāra vietniece, valdes locekle

 

 • Trīs Liepājas pilsētas Domes deleģēti pārstāvji:
 1. Uldis Sesks - Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs;
 2. Gunārs Ansiņš - Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis;
 3. Jurijs Hadarovičs - Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes dalībnieka vietnieks;

 

 • Trīs Liepājas pilsētas Domes ieteikti Liepājas komersantu pārstāvji:
 1. Aloizs Norkus - AS "Liepājas patērētāju biedrība" padomes loceklis, valdes loceklis;
 2. Jānis Vilnītis - AS "Liepājas papīrs" valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis;
 3. Andris Ozols- VAS "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" direktors, valdes loceklis;

 

Liepājas SEZ valdes locekļus uz pieciem gadiem ieceļ Ministru Kabinets. Liepājas SEZ valdi vada valdes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl valdes locekļi.

 

Saskaņā ar Liepājas SEZ likumu:

 1. Liepājas speciālā ekonomiskā zona izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā.
 2. Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai ir jāveicina Liepājas reģiona attīstība.

 

publisko tiesību subjekts Liepājas SEZ pārvalde veic sekojošas valsts pārvaldes funkcijas:

 1. izstrādā Liepājas ostas noteikumus,
 2. nosaka ostas maksas un maksas pakalpojumu maksimālos robežlīmeņus
 3. nodrošina ostas maksu un nomas (īres) maksas iekasēšanu,
 4. nosaka apsardzes un caurlaižu režīmu ostā,
 5. savas kompetences ietvaros kontrolē ostas noteikumu ievērošanu,
 6. savas kompetences ietvaros kontrolē ostas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību likumiem, MK normatīvajiem aktiem un Liepājas SEZ pārvaldes nolikumam,
 7. kontrolē ostas teritorijas aizsardzību pret piesārņojumu, nodrošina piesārņojuma seku likvidēšanu ostā un piedalās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā, arī organizē kuģu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, izstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu ostā,
 8. nodrošina ziemas navigāciju ostā.

 

privāto tiesību subjekts Liepājas SEZ pārvalde veic sekojošas funkcijas:

 1. ostas zemes un uz tās esošās Liepājas ostas pārvaldes valdījumā nodoto objektu iznomāšanu,
 2. slēdz līgumus ar uzņēmumiem par to darbību ostā,
 3. izstrādā ostas attīstības programmas,
 4. apsaimnieko valdījumā nodoto īpašumuhidrotehniskās būves, kuģu ceļus, navigācijas iekārtas un ierīces ostā, arī akvatoriju un navigācijas ierīces Satiksmes ministrijas noteiktajos apsaimniekošanas rajonos,
 5. organizē ostas izbūvi, komunikāciju izbūvi ostas teritorijā atbilstoši ostas attīstības programmai,
 6. veic ostas pakalpojumu pieprasījuma un piedāvājuma izpēti.
Iesaki:
Drukāt